Technický dozor investora - kdo jím může být a jaké jsou jeho pravomoci?

29. únor 2016

Velmi často se při přípravě jakékoliv stavby setkáte s tzv. technickým dozorem investora, jakožto funkcí, která působí na stavbě vedle autorského dozoru, stavbyvedoucího, koordinátora BOZP a dalších dozorových funkcí.

Technický dozor investora můžeme brát v tomto seznamu jako prodloužené ruce a oči zadavatele stavby, který tak má přehled nad tím, jak je s jeho časem a prostředky nakládáno a jestli daná stavba splňuje patřičné jakostní, bezpečností, finanční a další parametry. Pojďme si nyní funkci technického dozoru investora trochu rozebrat a zjistit, jaké jsou jeho povinnosti, jaké má pravomoci a jak zajistit, aby byla pro vás tato funkce maximálně přínosná.

Technický dozor investora není stavbyvedoucí

Nepředpokládáme, že byste si tyto dvě funkce pletli, nicméně určitě neuškodí, když si působnost technického dozoru stavby jednoznačně určíme. Technický dozor investora slouží jako zástupce investora, nebo chcete-li zadavatele na dané stavbě. Mezi jeho zásadní úkoly patří zejména:

 • Kontrola jakosti a kvality stavby, stejně jako dodržování termínů jednotlivých etap

 • Kontrola nákladů a fakturace podle nastaveného rozpočtu

 • Organizace kontrolních dnů

Pod těmito třemi body se nachází celé spektrum dalších činností, jejichž společným jmenovatelem je nutnost mít o stavbě úplný přehled. Pokud bychom se tedy vrátili k pozici stavbyvedoucího, tak ten dohlíží zejména na stavební činnosti samotné, organizuje své zaměstnance či smluvní partnery a v neposlední řadě vede stavební deník. Technický dozor investora naproti tomu kontroluje, že je vše v součinnosti s projektovou dokumentací a dalšími souvisejícími předpisy, jako je stavební povolení, plán BOZP, technické normy jednotlivých součástí stavby, pravidla BOZP a další požadavky na stavbu specifikovanými ve smlouvě o zhotovení stavby a ve stavebním deníku.

Činnosti technického dozoru investora

Pokud se podíváme na jednotlivé činnosti technického dozoru investora na stavbě, pohybujeme se v zásadě pořád ve třech výše zmíněných kategoriích činností, tedy kategorie kontroly jakosti a kvality stavby, kontroly nákladů a organizace kontrolních dnů. Nejdůležitější činnosti, spadající vždy do jedné z těchto tří skupin je možné vyjmenovat následovně:

 • Kontroluje kvalitu vykonávaných prací, zjišťuje nedostatky a navrhuje jejich odstranění

 • Kontroluje dodržování časového postupu výstavby

 • Zajišťuje doplnění a dokreslení skutečného stavu věcí do stavební dokumentace (pokud tím není pověřen jiný účastník stavby)

 • Účastní se přebírání později zakrytých částí stavby a kontroluje jejich stav

 • Dohlíží na dodržování pravidel bezpečnosti práce na stavbě, popř. toto konzultuje s koordinátorem BOZP

 • Kontroluje fakturaci a dodržování stanovených rozpočtů

 • Dohlíží na řádné vedení stavebního deníku

 • Organizuje převzetí a uskladnění jakýchkoliv dodávek zajištěných přímo investorem

 • Organizuje pravidelné kontrolní dny

 • Účastní se všech předávacích a přejímacích řízení

Tento seznam činností, ač poměrně rozsáhlý, přesto není kompletní, jelikož je nutných činností, které musí technický dozor na stavbě vykonávat, ještě celá řada. Zmínili jsme ovšem ty nejdůležitější, ze kterých si o hlavní náplni činnosti technického dozoru stavby uděláme poměrně přesnou představu. Ke správnému fungování technického dozoru investora je ovšem zároveň velmi důležité stanovit velmi přesně jeho pravomoci ve smlouvě o zajištění samotného technického dozoru.

Pravomoci technického dozoru investora

Dnes již funkce technického dozoru stavby není upravena žádnou vyhláškou nebo zákony, a tak je nutné všechny pravomoci technického dozoru stanovit smluvně. Do smluvního ujednání s poskytovatelem služby technického dozoru stavby je tak vhodné specifikovat za jakých okolností může technický dozor rozhodnout o přerušení stavby nebo o navýšení prostředků na vícepráce. Nezapomeňte, že vzhledem k tomu, že zákon osobu technického dozoru stavby nijak zvlášť nespecifikuje, je nutné s touto funkcí počítat i ve smlouvě se zhotoviteli a přesně v takové smlouvě specifikovat rozsah povinností zhotovitele vůči technickému dozoru. Pokud tyto povinnosti dobře smluvně ošetříte, dáte osobě, kterou pověříte technickým dozorem k dispozici dobrý nástroj na řešení většiny situací, které mohou na stavbě nastat.

Technický dozor pro malé i velké stavby

U velkých stavebních projektů je technický dozor investora prakticky nutností, bez které se neobejde žádný dobře připravený projekt. Málokdo ovšem dnes uvažuje o funkci technického dozoru investora i při menších projektech, zejména u rodinných domů, kde se s problémy s dodáním stavby setkáváme poměrně často. Zákon nijak neupravuje, kdo může být jmenován technickým dozorem investora, nicméně by to měl být v každém případě člověk se zkušenostmi v oboru stavebnictví, který by měl také mít dobré komunikační a organizační schopnosti. Z toho plyne, že můžete touto činností pověřit jak vašeho známého, tak i profesionála z oboru.

Ať už budete s funkcí technického dozoru stavby fungovat jakkoliv, při jejím dobrém nastavení vám ušetří značné množství peněz i času při řešení jakýchkoliv nesrovnalostí spojených se stavbou. Kromě samotné realizační fáze stavby je možné využít technický dozor investora i v přípravné fázi projektu (zejména u konstrukčně náročnějších staveb) nebo také při reklamacích a předání samotné stavby. Technický dozor investora je vaší prodlouženou rukou na stavbě, která má za úkol hájit zejména vaše zájmy a vaše prostředky, a proto byste její přípravě měli věnovat náležitou pozornost.

-hol-

Reklama

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!